Mẫu cv xin việc hay và ấn tượng nhất hướng dẫn cách viết đơn xin việc kế toán, công nghệ thông tin, kinh doanh, bán hàng và nhiều mẫu cv thuộc nhiều ngành khác

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ LỚN

Tính Thuế TNCN với thu nhập làm đêm, làm thêm giờ như thế nàoCông văn Số:11825/CT-TTHT về thuế TNCN quy định: Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế

TỔNG CỤC THUẾ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

           Số:11825/CT-TTHT

        V/v: Thuế thu nhập cá nhân              Tp Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH ITO Việt Nam

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số thuế: 0311888028

       

Trả lời văn bản số 02/2014/CV/THUE ngày 24/12/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền lương làm việc trong những ngày nghỉ phép năm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập được miễn thuế:

“Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

…”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong những ngày nghỉ phép năm với mức bằng 300% đơn giá tiền lương so với làm việc ngày thường thì phần thu nhập chênh lệch được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ngày thường là thu nhập được miễn thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:  

- Như trên;

- P.KT2;

- P.PC;    

- Lưu VT; TTHT.  


 KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần  Thị  Lệ  Nga  
 


Responses

0 Respones to "Tính Thuế TNCN với thu nhập làm đêm, làm thêm giờ như thế nào"

Đăng nhận xét

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Footer Widget#1

Return to top of page